Contents

Ejercicio 1

x=[10;20;40;60;80];
y=[x,log(x)];

fprintf('\n Numero Natural \t log\n')
fprintf('\t%4i\t\t%8.5f\n',y')

 Numero Natural 	 log
	 10		 2.30259
	 20		 2.99573
	 40		 3.68888
	 60		 4.09434
	 80		 4.38203
	 100		 4.60517
	 
	 

Ejercicio 5

%$$U^{-1}L^{-1}B$$
%Calculamos la matriz incógnita:
A=[100 0 0 0 -1 1 0;0 200 0 0 0 -1 1;0 0 50 0 -1 0 0;0 0 0 100 0 -1 0;0 300 0 0 0 0 -1;1 0 1 0 0 0 0;1 -1 0 -1 0 0 0];
b=[0 0 -50 -50 -50 25 0]';
X=A\b
X =

  1.0e+03 *

  0.0054
  0.0009
  0.0196
  0.0045
  1.0321
  0.4964
  0.3179
	
	
 
 

Ejercicio 6

%$$U^{-1}L^{-1}B$$
%Aplicamos la factorización:
A=[100 0 0 0 -1 1 0;0 200 0 0 0 -1 1;0 0 50 0 -1 0 0;0 0 0 100 0 -1 0;0 300 0 0 0 0 -1;1 0 1 0 0 0 0;1 -1 0 -1 0 0 0];
b=[0 0 -50 -50 -50 25 0]';
[L U]=lu(A)
C=L*U
%Resolvemos el sistema:
X=inv(U)*inv(L)*b
L =

  1.0000     0     0     0     0     0     0
     0  0.6667     0     0     0  1.0000     0
     0     0  1.0000     0     0     0     0
     0     0     0  1.0000     0     0     0
     0  1.0000     0     0     0     0     0
  0.0100     0  0.0200     0  1.0000     0     0
  0.0100  -0.0033     0  -0.0100  0.3333  0.0167  1.0000


U =

 100.0000     0     0     0  -1.0000  1.0000     0
     0 300.0000     0     0     0     0  -1.0000
     0     0  50.0000     0  -1.0000     0     0
     0     0     0 100.0000     0  -1.0000     0
     0     0     0     0  0.0300  -0.0100     0
     0     0     0     0     0  -1.0000  1.6667
     0     0     0     0     0     0  -0.0311


C =

 100.0000     0     0     0  -1.0000  1.0000     0
     0 200.0000     0     0     0  -1.0000  1.0000
     0     0  50.0000     0  -1.0000     0     0
     0     0     0 100.0000     0  -1.0000     0
     0 300.0000     0     0     0     0  -1.0000
  1.0000     0  1.0000     0     0     0     0
  1.0000  -1.0000     0  -1.0000  0.0000     0     0

X =

  1.0e+03 *

  0.0054
  0.0009
  0.0196
  0.0045
  1.0321
  0.4964
  0.3179
	
	
	

Ejercicio 7

A=[0 1 -1;-6 -11 6;-6 -11 5];
[X,D]=eig(A);
fprintf('\n Autovectores (Columnas de la matriz)\n')
X(:,1)
fprintf('\n Autovalores (Diagonal)\n')
D
 Autovectores (Columnas de la matriz)

ans =

  0.7071
  0.0000
  0.7071


 Autovalores (Diagonal)

D =

  -1.0000     0     0
     0  -2.0000     0
     0     0  -3.0000

	 
		 

Ejercicio 8

Y=[1.5-2j -.35+1.2j;-.35+1.2j 0.9-1.6j];
I=[30+40j;20+15j]
V=Y\I
S=V.*conj(I)
I =

 30.0000 +40.0000i
 20.0000 +15.0000i


V =

  3.5902 +35.0928i
  6.0155 +36.2212i


S =

  1.0e+03 *

  1.5114 + 0.9092i
  0.6636 + 0.6342i

  
  

Ejercicio 11

[x,y]=meshgrid(-4:0.3:4);
z=sin(x).*cos(y).*exp(-(x.^2+y.^2).^0.5);
mesh(x,y,z)
 Ejercicio 12

% function y = HalfSine(t, y, z)
% h = sin(pi*t/5).*(t<=5);
% y = [y(2); -2*z*y(2)-y(1)+h];
[t, yy] = ode45(@HalfSine, [0 35], [1 0], [ ], 0.15);
plot(t, yy(:,1))Ejercicio 13

k = 5; m = 10; fo = 10;Bo = 2.5; N = 2^m; T = 2^k/fo;
ts = (0:N-1)*T/N; df = (0:N/2-1)/T;

g1 = Bo*sin(2*pi*fo*ts)+Bo/2*sin(2*pi*fo*2*ts);
An1 = abs(fft(g1, N))/N;
plot(df, 2*An1(1:N/2))

g2 = exp(-2*ts).*sin(2*pi*fo*ts);
An2 = abs(fft(g2, N))/N;
plot(df, 2*An2(1:N/2))

g3 = sin(2*pi*fo*ts+5*sin(2*pi*(fo/10)*ts));
An3 = abs(fft(g3, N))/N;
plot(df, 2*An3(1:N/2))

g4 = sin(2*pi*fo*ts-5*exp(-2*ts));
An4 = abs(fft(g4, N))/N;
plot(df, 2*An4(1:N/2))

 
 
 Ejercicio 14

theta = linspace(-pi, pi, 300);
p = abs(besselj(2, -4*cos(theta)));
polar(theta, p/max(p))